O Treningu Globalnym

 

INSTYTUT WSPIERANIA ROZWOJU PLUSIK-MINUSIK

ROZWÓJ EDUKACJA TERAPIA

 

Instytut Wspierania Rozwoju Plusik-Minusik powstał w 1999 r. Praca w naszym instytucie oparta o strategię metodę Treningu Globalnego. To Trening Globalny wyznacza kierunek naszego działania.

Przesuwamy granice w sposób Nieoczywisty

 

Powstanie Treningu Globalnego

Trening Globalny został stworzony przez mg Dorotę Fridel-Rudzińską. Podstawę niniejszej koncepcji oraz Metody stanowi wieloletnie doświadczenia w pracy oraz obserwacja rozwoju dzieci, jak również ciągłe pogłębianie wiedzy w tym zakresie i poszukiwanie nowoczesnych form terapeutyczno-edukacyjnych.

Trening Globalny jest specyficzną strategią Metodą wspierania rozwoju uczniów z różnorodnymi dysfunkcjami, deficytami. Począwszy od zaburzeń funkcjonowania sensomotorycznego, zaburzeń wzroku, słuchu aż po trudności szkolne wywołane tymi zaburzeniami. Trening korzysta z wielu sprawdzonych technik oraz form wspierania rozwoju, opracowań i badań naukowych. Już sama nazwa „globalny” wskazuje na to, iż obejmuje on całościowe spojrzenie na ucznia. Bierze pod uwagę wszystkie strefy rozwoju ucznia oraz zależność pomiędzy nimi. Właśnie one kształtują się u każdego dziecka indywidualnie i wyznaczają kierunek wspierania jego rozwoju oraz formy, metody i techniki pracy. Trening swym zasięgiem obejmuje:

 • Umiejętności szkolne
 • Sensoryczną integrację
 • Potencjał intelektualny
 • Aktywność ucznia
 • Rozwój emocjonalny
 • Sposób funkcjonowania i sprawności ruchowej (jakich środków technicznych potrzebuje)

 

Struktura zajęć wg Treningu Globalnego

W naszym instytucie wszystkie zajęcia prowadzone są wg Metody Treningu Globalnego, podlegają ściśle określonej strukturze zajęć, która składa się z dwóch części i są przeprowadzane wg określonej kolejności.

Część pierwsza ruchowa przygotowawcza, uaktywniająca system nerwowy do pracy, przyjmowania i przetwarzania informacji.

Część druga poznawcza, obejmująca ćwiczenia stymulacyjno-poznawcze opracowane dla wszystkich systemów zmysłowych: wzrokowe, słuchowe, pamięciowe – dotyk prioprocepcja (układ przedsionkowy) stymulowane są podczas części pierwszej. Ćwiczenia powinny być dobierane wg. schematu, ale odpowiednio do wieku rozwojowego dziecka, oraz powinno wykorzystywać Jego zainteresowania. Ćwiczenia powinny być również odpowiednio dostosowane technicznie do potrzeb i problemów indywidualnego dziecka.

 

Opracowywanie standardów pracy z dziećmi

Trening Globalny posiada ściśle określone Standardy pracy z dzieckiem:

 • Porządkuje systemy wspomagania
 • Wprowadza strukturę zajęć
 • Uwzględnia elastyczność tejże struktury
 • Czyni efektywną pracę trenera-przewodnika
 • Wycofuje słownictwo negatywnie kojarzeniowe, stygmatyzujące
 • Honoruje a nie stygmatyzuje uczestników treningu
 • Opracowuje i używa autorskie narzędzia wspomagania rozwoju
 • Nie dzieli podopiecznych, lecz ich prawdziwie integruje (dzieci z różnorodnymi problemami podlegają tym samym standardom)
 • Nie algorytmizuje treningu ze względu na zbyt dużą liczbę zmiennych podlegających ocenie, ale indywidualizujemy pracę
 • Szanuje podopiecznego, czyni go bezpiecznym. Tu podopieczny jest zmotywowany, ponieważ zna swój cel i musi pokonać przeszkody, aby go osiągnąć (ma stawiane wymagania)
 • Wielowymiarowość, funkcje wspomagające umiejętności szkolne oraz wielość form realizacji – każde dziecko ma zindywidualizowane formy od ćwiczeń motorycznych, sensorycznych po karty pracy oraz komunikację
 • Pełna diagnoza oparta o światowe osiągnięcia naukowe
 • Przewodnik-terapeuta – wykształcony, ale niezrutynizowany
 • Poszukiwanie i ewaluacja realizacji programu
 • Uśmiech, żart, przyjemność
 • Merytoryczna opieka nad rodzicami – rozmowa, pełna informacja o dziecku, pozytywne spojrzenie na dziecko
 • Szkolenia
 • Wynajdowanie sposobów na brak koncentracji uwagi dziecka, zaktywizowanie i zmotywowanie

 

Instytut Wspierania Rozwoju otacza opieką każde dziecko, bez względu na problem, którym do nas przychodzi.

Trening Globalny stworzony został dla dzieci o specyficznych potrzebach edukacyjnych z różnorodnymi zaburzeniami oraz deficytami. Trening nie generalizuje określonego wieku dzieci, można pracować daną strategią zarówno z dziećmi młodszymi jak i starszymi, bowiem dla każdego jest konstruowany indywidualny program terapii.

Strategia i Metoda Treningu Globalnego wykorzystywana jest przy pracy z dziećmi z następującymi zaburzeniami:

 • Zaburzenia integracji sensorycznej
 • Dysleksja
 • Porażenie mózgowe, Autyzm, Zespół Downa
 • Zaburzenia emocjonalne
 • Zaburzenia zachowania
 • Dzieci zdolne

Każde dziecko jest inne, dlatego potrzebuje indywidualnego rozeznania w zakresie problemów oraz mocnych stron. Zadaniem treningu jest indywidualne podejście do podopiecznego, wyraźnie podkreślając podmiotowość. U nas nie ma segregacji.

 

Tworzenie programów oraz scenariuszy

Każdy uczeń po analizie zadań testowych ma opracowany zestaw ćwiczeń sensomotoryczny dostosowany do indywidualnych potrzeb i możliwości.

Za pomocą indywidualnych technik i form prowadzenia ćwiczeń zakładany jest progres w poszczególnych sferach:

 • Sensomotorycznej
 • Emocjonalno-społecznej
 • Ogólnorozwijającej

Na podstawie przeprowadzanej wieloprofilowej diagnozy Treningu Globalnego opracowujemy indywidualny program działań terapeutycznych, który w założeniu obejmuje:

 • Przygotowanie ucznia do zajęć
 • Techniki wspierania rozwoju
 • Stymulację wspierania rozwoju
 • Stymulację emocjonalno-społeczną
 • Komunikację

 

Dokładne określanie celów poszczególnych ćwiczeń

Trening Globalny posiada wachlarz różnorodnych ćwiczeń i każde z nich ma dokładnie określony cel działania jak i sferę, którą dotyka.

 

Opracowywanie treningów szczegółowych

Podstawą pracy w naszym instytucie jest indywidualne podejście do dziecka i jego problemu, dlatego też strategia Treningu Globalnego dysponuje szerokim wachlarzem małych treningów, które w założeniu mają koncentrować się na aktualnych potrzebach dziecka.

Małymi treningami Treningu Globalnego są:

 • Trening motoryczny
 • Trening emocjonalny
 • Trening sensoryczny
 • Trening komunikacji
 • Trening logicznego myślenia
 • Trening twórczego myślenia
 • Trening pamięci
 • Trening czytania
 • Trening czytania ze zrozumieniem
 • Trening słuchania
 • Trening słuchania ze zrozumieniem
 • Trening wzroku
 • Trening słuchu
 • Trening pisania
 • Trening grafomotoryczny
 • Trening językowy
 • Trening orientacji przestrzennej
 • Trening liczenia

 

Dostosowywanie narzędzi dydaktycznych do potrzeb sensorycznych, motorycznych i komunikacyjnych.

Pracując w Instytucie Wspierania Rozwoju kierujemy się zasadą, iż każde dziecko jest jedyne, wyjątkowe i zasługuje na najlepszy rozwój, aby ujawnić cały swój potencjał intelektualny, wszystkie zdolności, uzdolnienia i talenty.

Trening Globalny całościowo w sekwencji rozwojowej bada, ocenia potrzeby i problemy ucznia mając na celu dostosowanie form technik i narzędzi pracy wspierającej rozwój. Wyodrębniamy problemy i ich przyczyny.

Dostosujemy techniki wykonywanych zadań w zależności od problemów percepcyjno-motorycznych dziecka. Dla nas ważne jest dostosowanie środków technicznych oraz komunikacji do problemów dziecka.

Środki techniczne wspierające edukacje to wszystkie takie środki, które ułatwiają uczniowi zdobywanie wiedzy, w sposób bezpośredni i pośredni.

Środki techniczne muszą być dostosowywane do indywidualnych potrzeb ucznia tak, aby efekt wspierania był rozwojowo trwały!!

 

Pracujemy, aby sprostać zadaniu.

Nasze oczekiwania efekty pracy terapeutycznej są zindywidualizowane, uwarunkowane wieloma czynnikami. Poprzez prowadzenie regularnych zajęć poprawiających funkcjonowanie sensomotoryczne oraz treningu poszczególnych funkcji niezbędnych do nabycia umiejętności szkolnych ( takich jak np. czytanie, czytanie ze zrozumieniem itd.), możemy spodziewać się:

 • Poprawy zachowania, uczeń odnosi sukces poprzez wykonanie kart pracy, jest z siebie zadowolony, poprawia myślenie na swój temat
 • Poprawa organizacji pracy – panuje nad przestrzenią wokół siebie, czuje się bezpieczny
 • Poprawa tempa pracy – wie, co ma wykonać i w jaki sposób, jest to jasne, zrozumiałe i przede wszystkim na miarę możliwości dziecka
 • Poprawa posiadanych umiejętności szkolnych lub nabywanie poszczególnych umiejętności szkolnych

 

Narzędzia multimedialne Treningu Globalnego to Programy ogólno rozwijające Porusz Umysł i Progres

Zapraszamy do skorzystania z oferty Ćwiczeń-Kart Pracy Treningu Globalnego

Ćwiczenia dostępne w naszym sklepie opracowane są wielo sensorycznie. Każde ćwiczenie ma określone cele wspomagania rozwoju dziecka w wieku 4-16 lat w zależności od wybranego obszaru lub umiejętności.

Każde ćwiczenie zawiera pakiet kart opracowanych na 3-4 poziomach trudności i może być wykorzystany przez nauczyciela wielokrotnie.

Zadania zawierają opis wykonania ćwiczenia, cele ćwiczenia, ilość kart od 30 do 180.

Znajdziemy również w ofercie Zestawy ćwiczeń opracowane w sposób całościowy.

Dla nas najważniejszy jest najlepszy, najszybszy Rozwój każdego z naszych Podopiecznych.

 

Promocja

Bestsellery